Om oss

FNDBs styre

Foreningen ledes av et styre på sju medlemmer og tre varamedlemmer:

FNDB-styret 2019-20:

Leder: Geir Jensen, Oslo

Nestleder: Randi Myren, Bergen

Styremedlem: Ole Elvesveen, Lørenskog

Styremedlem: Randi Elvebakk, Evenes

Styremedlem: Bent-Are Nilsen, Bergen

Styremedlem: Brita Marie Wærriø, Nesodden

Styremedlem: Anne Berit Befring, Oslo

Varamedlem: Alf Pedersen, Trondheim

Varamedlem: Arne Olav Løvik, Stavanger

Varamedlem: Torgeir Solheim, Lillehammer

Varamedlem: Ann-Cathrin Hartvigsen, Færder

 

Valgkomite:

Reidar Brenden, Oslo

Magne Sæløen, Bergen

Kari Jacobsen, Trondheim

FNDBs kontaktklubber for døvblinde

FNDBs kontaktklubber for døvblinde er en del av foreningens velferdsviksomhet til medlemmene og er en sosial møteplass for hygge og trivsel på det lokale og regionale plan. Kontaktklubbene arrangerer sosiale sammenkomster og utflukter for sine medlemmer. FNDB har i dag sju kontaktklubber:

Kontaktklubben for døvblinde i Oslo og Viken

Leder: Reidar Brenden

Kontaktklubben for døvblinde i Innlandet

Leder: Ester Heidrun Berg Solheim

Kontaktklubben for døvblinde i Vest

Leder: Randi Myren

Kontaktklubben for døvblinde i Rogaland og Agder

Kontakt: FNDBs administrasjon i Oslo

Kontaktklubben for døvblinde i Møre og Romsdal

Kontaktperson: Arne Martin Fredriksen

Kontaktklubben for døvblinde i Trøndelag

Kontaktperson: Kari Jacobsen

Kontaktklubben for døvblinde i Nord

Leder: Randi A. Elvebakk

DBNSK

Døvblindes Nordiske Samarbeidskomité
«I dag har ikke alle døvblinde rett til full deltakelse, likeverd, uavhengighet og selvbestemmelse. Det har vi lyst til å endre på!»

Døvblindes Nordiske Samarbeidskomité (DBNSK) er en organisasjon som jobber med saker knyttet til mennesker med døvblindhet i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige.

Med utgangspunkt i prinsippet om likeverd blant alle mennesker jobber DBNSK for døvblindes rettigheter til full deltakelse, likeverd, uavhengighet og selvbestemmelse overalt i de nordiske landene.

DBNSK jobber dessuten for at de nordiske landene skal leve opp til det som fremgår i FN-konvensjonen om rettigheter til personer med funksjonsnedsettelse.

Formål

– Å forbedre alle døvblindes levekår i de nordiske landene gjennom samarbeid.
– Å utveksle informasjon om utvikling og endringer innenfor medlemslandene.
– Å støtte mennesker med døvblindhet i u-land gjennom prosjekter i de enkelte foreningene.

Representasjon

DBNSK består av representanter fra de nasjonale nordiske foreningene for døvblinde. Hver nasjonal forening er representert med to medlemmer, vanligvis formann og viseformann.

Gjennom tilskudd fra det Nordiske Ministerråd organiserer DBNSK et årlig møte i et av de nordiske landene. Hvilken forening som er vertskap for dette møtet går på rundgang fra år til år. Mellom hvert årlige møte foregår kommunikasjonen mellom foreningene hovedsakelig på e-post.

Historie

Den første kontakten mellom døvblinde i de ulike nordiske landene fant sted i forbindelse med en nordisk konferanse i Sverige i 1947. Konferansen ble organisert av det nasjonale blindeforbundet i Sverige, Norge og Danmark.

Siden 1984 har samarbeidet mellom de nordiske organisasjonene økt.
Inntil 2002 kalte de seg det Nordiske Samarbeidsmøtet, før de endret det til Døvblindes Nordiske Samarbeidskomité (DBNSK).

Nordisk definisjon av døvblindhet:

Døvblindhet er en spesifikk funksjonshemming. Døvblindhet er en kombinert hørsel- og synsnedsettelse. Det begrenser en persons aktiviteter, og hindrer fulldeltakelse i samfunnet iet slikt omfangat samfunnetskal legge til rettespesifikke tjenester, tilpasning av omgivelseneog/eller teknologiske hjelpemidler.

De 5 medlemsorganisasjonene i DBNSK

Danmark: Foreningen Danske DøvBlinde (FDDB)

Finnland: Föreningen Finlands Dövblinda rf

Island: Fjóla – félag fólks með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu (Fiol -sosial integrering avpersoner medsyns-oghørselshemming)

Norge: Foreningen Norges døvblinde (FNDB)

Sverige: Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB)

 


 

DBNSK
The DeafblindNordicCooperation Committee
“Today not all people with deafblindness have the right to full participation, equality, autonomy and self-determination. We want to change that!”

DBNSK
The DeafblindNordicCooperation Committee(DBNSK) is an organization thatworks on issuesrelated topeople with deafblindnessin Denmark, Finland, Iceland, Norwayand Sweden.

Basedon the principle ofequal worth of all people, DBNSKworks for the right tofull participation, equality, autonomy and self-determination forpeople with deafblindnessin all areas of life in the Nordic countries.

DBNSK is also working forthe Nordic countriesto live up towhat is stated inthe UN Conventionon the Rights ofPersons with Disabilities.

Purpose
– Through cooperation to improve the living conditions ofallpeople with deafblindnessin all Nordic countries.
– Toexchange information aboutdevelopmentand changesin the member countries.
– Through projects ineach organizationto supportpeople with deafblindnessin developing countries.

Representation
DBNSKconsists of representatives fromthe nationalNordic organizations of the deafblind. Each national organizationis represented by two members from the BOD typically thechairman and the vice chairman.

Through grantsfrom the NordicCouncil of Ministers DBNSKorganizes a yearly meetingin one of the Nordic countries. The organizationstake turnshosting the meetings.In between meetings the contact is primarily through e-mail.

History
The first contact betweenpeople with deafblindnessin the Nordic countriestook placein connection with aNordicconference inSweden in 1974.The conference wasorganized by the national organizations of the blindin Sweden, Norwayand Denmark.

Since1984 the cooperationbetween the Nordicorganizations has expanded. Until 2002 it was calledNordic CooperationMeetingandsubsequently renamedDeafblindNordicCooperation Committee(DBNSK).

Nordic definition of deafblindness:
Deafblindness is a distinct disability. Deafblindness is a combined vision and hearing disability. It limits activities of a person and restricts full participation in society to such a degree that society is required to facilitate specific services, environmental alterations and/or technology.

The 5 member organizations in DBNSK
Denmark: Foreningen Danske DøvBlinde (FDDB)

Finland: Föreningen Finlands Dövblinda rf

Iceland: Deafblind Association of Iceland (DBFI)

Norway: Foreningen Norges døvblinde (FNDB)

Sweden: Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB)

Legg igjen en kommentar