Statsbudsjettet 2017

Gjennom Folketrygdloven, FN Konvensjonen for rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne og andre konvensjoner og lover er personer med døvblindhet, og kombinert syns- og hørselshemmede, sikret rett til de nødvendige tilpasninger for å leve et aktivt, sosialt, fritt og selvstendig liv; til å kunne ta selvstendige valg, og ikke minst være inkludert i det samfunnet vi alle lever i, på lik linje med alle andre.

I Statsbudsjettet 2017 varsler Arbeids- og sosialdepartementet en endring av Folketrygdloven. Denne endringen vil medføre en utvidelse av retten til tolke- og ledsagerhjelp for døvblinde til dagliglivets gjøremål, ved å unnta denne retten fra koplingen mot Helse- og omsorgstjenesteloven, som gjør mye av dette til et kommunalt ansvar i henhold til dagens praksis. For å finansiere denne utvidelsen foreslår departementet en økt bevilgning på 18,3 millioner i Statsbudsjettet for 2017. Endringen vil i realiteten føre oss tilbake til det tjenestenivået vi hadde frem til våren 2012.

De innstramninger som kom i 2012 og endring av praksis, førte til isolasjon og ensomhet for døvblinde i et evig og taust mørke. Innstramningene førte til avslag på tolk-ledsager til en rekke aktiviteter med begrunnelse at de ikke innebar «kommunikasjonsbehov» for døvblinde – aktiviteter samfunnet ellers anser som kommunikasjons-krevende.

Vi ser derfor på denne lovendringen, og mulighetene den bringer, med forventing og glede.

Slik det er beskrevet i Statsbudsjettet, skal døvblinde nå få mulighet til tolk-ledsager igjen både til en tur på kafé en lørdag, en tur i skogen eller til å oppleve julehandelen. Ja, rett og slett til å leve litt igjen, slik vi kunne før innstramningene i 2012. Men det aller mest gledelige er at enslige, ensomme og isolerte døvblinde nå kan aktiviseres, og bryte ut av den isolasjonen de har følt under de senere årene.

Døvblindes organisasjoner har i mange år arbeidet med å få til en slik endring. Nå føler vi glede over at Arbeids- og sosialdepartementet har hørt vårt budskap, sett våre bekymringer og tatt oss på alvor. Dette lover godt for fremtidige prosesser for å skape en best mulig hverdag og et likeverdig liv for personer med døvblindhet.

Geir Jensen, leder FNDB

Legg igjen en kommentar